C- Users admin Desktop Untitled-2

ประกาศ ครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 ลงทะเบียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ


1
11
12
3

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

This is some blog description about this site

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that has been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
Recent blog posts

Untitled-1
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ
นางอัมพร สุคนเขตร์ ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ประจำปี 2558
โดยสำนักงานเลขาธิการครุสภาจัดให้มีพิธีมอบ
ในงานวันครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559
ณ หอประชุมครุสภา สำนักงานเลขาธิการครุสภา

Hits: 29
0

IMG 0468

                  
            ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
         นำคณะข้าราชการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 เข้าพบผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
             เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 

               

Hits: 82
0

IMG 0192

                    นายมานิต วิมุตติสุข 
            ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
    นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ทั้ง 20 แห่ง ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร พระสงฆ์ 9 รูป
             เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
              เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2559
         ณ  บริเวณชั้น 8 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2

 

Hits: 77
0

ประกาศ/เรื่องแจ้ง

Title2-News3
13 มกราคม 2559 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่ายการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป icon new
30 ธันวาคม 2558 โครงการ FameLab การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก icon new
30 ธันวาคม 2558 โครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ระดับชาติ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 
15 ธันวาคม 2558 คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2559 
4 ธันวาคม 2558 แบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา
1 ธันวาคม 2558 ฏิทินแสดงกิจกรรม การดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง เทศบาลตำบลแม่กา ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "เตาเผาโบราณเวียงบัว" 
20 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  
18 พฤศจิกายน 2558     แนวปฏิบัติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน  
2 พฤศจิกายน 2558 การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
9 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  
 9 กรกฎาคม 2558 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน  
25 มิถุนายน 2558 อนุญาตใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
18 มิถุนายน 2558 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 2 มิถุนายน 2558 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558  
17 ธันวาคม 2557 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  
25 พฤศจิกายน 2557 ก.พ. รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 2556 ตาม TQF   
15 ตุลาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุรวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
14 ตุลาคม 2557 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว.16 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
14 ตุลาคม 2557 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุที่ กค 0422.3/ ว.80 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นทีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
10 ตุลาคม  2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
25 กันยายน 2557 ประกาศ สกอ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
08 กันยายน 2557 (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
26 สิงหาคม 2557 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร ใน อ.ก.ค.ศ.สำนักบริาหรงานวิทยาลัยชุมชน  
18 กรกฎาคม 2557 ประกาศขยายเวลารับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
3 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 

 

คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2559

ข่าวรับสมัครงาน

26มกราคม2559 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส icon new
11มกราคม2559 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
ใบสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน / หนังสือยินยอมให้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน icon new
25ธันวาคม2558 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
18ธันวาคม2558 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ใบสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน / หนังสือยินยอมให้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
04ธันวาคม2558  ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
   

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

Title2-News4

  

occ small4 หลักสูตรอนุปริญญา ที่มีนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับ
small สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
small สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
small สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
small สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
small สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อ่านเพิ่มเติม 
small2
หลักสูตรฝึกอบรม
small การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
small ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
small มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง)
small พนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน
small การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระบบนิเวศ

Video Gallery

Facebook Fan Page

ลิงค์วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน วชช.ตาก วชช.มุกดาหาร วชช.ยโสธร วชช.บุรีรัมย์ วชช.สมุทรสาคร วชช.ระนอง วชช.สงขลา วชช.ปัตตานี วชช.นราธิวาส วชช.แพร่ วชช.หนองบัวลำภู วชช.พิจิตร วชช.อุทัยธานี วชช.สระแก้ว วชช.ตราด วชช.พังงา วชช.ยะลา วชช.น่าน วชช.สตูล วชช.ปัตตานี วชช.ยะลา วชช.นราธิวาส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คู่มือสำหรับประชาชน

cgb

จุลสารต้นกล้าชุมชน