สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถิติการจัดการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารจาก RSS
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โรงเรียนบ้านปางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อระบบกล้องถ่ายทอดสด 1080p สำหรับระบบตัดต่อภายในห้อง Control อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน เลขที่ ซล.32/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.29-014 (สายถนนลุมพลีวัน) หมู่ที่ 2 บ้านถ่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ่อนใจ พร้อมวางท่อระบายน้ำ รางวี ต่อจากโครงการเดิมให้สุดซอย หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 23 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 สร้างปี พ.ศ. 2521 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายบุญล้อม แก้วจิตร เริ่มจากคลองตาเฉย หมู่ที่ 7 ระยะทางยาว 253 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 50 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำพร้อมรางวี บริเวณคลองทองหลาง หมู่ที่ 4 จนสุดเขตติดต่อพื้นที่ หมู่ที่ 5 ยาว 189 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไพรวัลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.