สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถิติการจัดการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารจาก RSS
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณสายสามแยกคลองห้วยแร่ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง/30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง /18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง/12,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (พร้อมรื้นถอนเครื่องเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง - อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ และระบบท่อส่ง-จ่าย ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกันซึมและซ่อมรอยร้าวดาดฟ้าอาคารดวงวดี สังโชบล คณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดพกพา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนเกาะนาน้อย-บ้านนายแสวง หมู่ที่ ๘ บ้านเกาะนาน้อย ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115-22 kV ขนาด 1x25 MVA (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115-22 kV ขนาด 1x50 MVA (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยเทศบาล 16 บ้านหนองบัวคำแสน ม.7 ต.นากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยเลา - บ้านสาลี่ (นน ถ 26 005) บ้านห้วยเลา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.