สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถิติการจัดการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารจาก RSS
  • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบหาสารบ่งบอกโรคภูมิแพ้ จำนวน 33 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบหาภาวะติดเชื้อซิฟิลิสและเชื้อรา Aspergillus จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบริษัท พรีวิชั่น เรียลเอสเตท จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบหาสารโปรตีนบ่งบอกภาวะการอักเสบของร่างกาย 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดินลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81(สายบางใหญ่ ถึง กาญจนบุรี) บริเวณก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านห้วยตลุง ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบหาสารบ่งบอกโรค Autoimmune จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพูนดินลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 ต่อจากโครงการเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 2 บริเวณซอยสันติสมุนไพร ถึงหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.