head

ข่าวประชาสัมพันธ์ .......เว็บไซต์สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง อาจมีบางเมนูที่ยังใช้งานไม่ได้ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

 

01
11
2 new
3

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

This is some blog description about this site

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that has been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
Recent blog posts

57101102

       พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี
เป็นประธาน
ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประจำปีการศึกษา 2556  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่
11 กันยายน พ.ศ. 2557  ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

 

Hits: 293
0

IMG 7734

           นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา  ประจำปีการศึกษา 2556 กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายเปิดอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

 

 

Hits: 306
0

570910000

 

            นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2556
ณ ห้องประชุม 
ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน
พ.ศ. 2557

 

 

 

 

Hits: 351
0

ประกาศ/จัดซื้่อจัดจ้าง

 

25 พฤศจิกายน 2557 ก.พ. รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 2556 ตาม TQF  icon new
21 ตุลาคม 2557 ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณณ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2557 icon new
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ download
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือยินดีเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ download

    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ download
15 ตุลาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุรวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
14 ตุลาคม 2557 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว.16 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
14 ตุลาคม 2557 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุที่ กค 0422.3/ ว.80 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นทีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
10 ตุลาคม  2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
25 กันยายน 2557 ประกาศ สกอ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
08 กันยายน 2557 (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
26 สิงหาคม 2557 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร ใน อ.ก.ค.ศ.สำนักบริาหรงานวิทยาลัยชุมชน 
18 กรกฎาคม 2557 ประกาศขยายเวลารับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
3 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 

ข่าวรับสมัครงาน

17 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ของการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย icon new
30 ตุลาคม 2557 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 icon new
29 ตุลาคม 2557 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร รอบแรก icon new
22 ตุลาคม 2557 บัญชีสรุปจำนวน จำแนกตามคุณวุฒิ/ทางที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกร เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557 
15 ตุลาคม 2557 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
7 ตุลาคม 2557 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557 

  

occ small4 หลักสูตรอนุปริญญา ที่มีนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับ
small สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
small สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
small สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
small สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
small สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อ่านเพิ่มเติม 
small2
หลักสูตรฝึกอบรม
small การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
small ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
small มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง)
small พนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน
small การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระบบนิเวศ

Video Gallery

Facebook Fan Page

ข่าวการศึกษา-กระทรวงศึกษาธิการ

MOE NEWS

Rss XML

ลิงค์วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน วชช.ตาก วชช.มุกดาหาร วชช.ยโสธร วชช.บุรีรัมย์ วชช.สมุทรสาคร วชช.ระนอง วชช.สงขลา วชช.ปัตตานี วชช.นราธิวาส วชช.แพร่ วชช.หนองบัวลำภู วชช.พิจิตร วชช.อุทัยธานี วชช.สระแก้ว วชช.ตราด วชช.พังงา วชช.ยะลา วชช.น่าน วชช.สตูล วชช.ปัตตานี วชช.ยะลา วชช.นราธิวาส

Login Form 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
ช่องทางร้องเรียน SP2
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

จุลสารต้นกล้าชุมชน