ถาม - ตอบ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ถาม - ตอบ
หน้าแรก / ถาม - ตอบ
ชื่อ *
อีเมล *
เรื่อง *
ส่งสำเนาให้ฉันด้วย
ข้อความ *

Click here to refresh

พิมพ์รหัสที่มองเห็น

 

คำถามที่พบบ่อย
 

 คำถาม 

วิทยาลัยชุมชน คืออะไร

 คำตอบ 

   วิทยาลัยชุมชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา สังกัด สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ ทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน

 คำถาม 

ปัจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนกี่แห่ง

 คำตอบ 

   ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่
ภาคเหนือ 5 แห่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร แพร่ และ น่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ได้แก่ บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู ยโสธร
ภาคกลาง 4 แห่ง ได้แก่ สระแก้ว อุทัยธานี ตราด สมุทรสาคร
ภาคใต้ 7 แห่ง ได้แก่ ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา สงขลา

 คำถาม 

อายุเท่าไหร่ถึงเรียนวิทยาลัยชุมชนได้

 คำตอบ 

   วิทยาลัยชุมชนไม่กำหนดอายุในการเข้าเรียนแต่กำหนดคุณวุฒิ เช่น หลักสูตรอนุปริญญาผู้เรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 คำถาม 

วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง

 คำตอบ 

1. หลักสูตรอนุปริญญา
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร
3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
   นอกจากนี้ยังมีการบริการวิชาการ : หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ เน้นการอบรมทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.