ขั้นตอนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
ขั้นตอนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน

ขั้นตอนที่ 1

ประชาชนในจังหวัดที่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชน พัฒนาการศึกษาและอาชีพของคนในชุมชนรวมตัวกันเพื่อขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนนำ

ขั้นตอนที่ 2

จังหวัดแจ้งความประสงค์ถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชิญผู้แทนไปชี้แจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนหลักการและกระบวนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน

ขั้นตอนที่ 3

จังหวัดจัดกระบวนการสร้างความเข้าใจกับชุมชนจังหวัดเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน หลักการ และกระบวนการจัดตั้งวอทยาลัยชุมชน

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนของสังคมร่วม เป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ

ขั้นตอนที่ 5

คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน จัดทำแผนขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน

ขั้นตอนที่ 6

จังหวัด เสนอแผนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมสึกษา

ขั้นตอนที่ 7

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขั้นตอนที่ 8

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเพื่อประกาศจัดตั้ง

ขั้นตอนที่ 9

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.