อำนาจหน้าที่ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

อำนาจหน้าที่

2,646 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ ทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

อำนาจหน้าที่

 • จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ด้วยกระบวนการและรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างทั่วถึง
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
 • สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของนักศึกษา และความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา
 • จัดทำแผนพัฒนาสถาบัน งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อสภาสถาบัน
 • บริหารบุคลากร การเงิน การบัญชี การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
 • ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และดำเนินการร่วมกับท้องถิ่น ชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน


สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นส่วนราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา

อำนาจหน้าที่

   สำนักงานสถาบัน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามพันธกิจของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพทางวิชาการ การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน รวมทั้งการบริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน

 

การแบ่งส่วนราชการ

แบ่งเป็น 7 กอง ดังนี้

 • กองอำนวยการ
 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กองคลังและบริหารสินทรัพย์
 • กองแผนงานและงบประมาณ
 • กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
 • กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
 • หน่วยตรวจสอบภายใน