E-Document Library E-mail MIS ระบบบริการ
การศึกษา
E-Office
 
หน้าหลัก -> ข่าวกิจกรรม

 
 
  สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสัมมนาสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนประจำปี ๒๕๕๖
    (05 สิงหาคม 2556)
 
          

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสัมมนาสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ของสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  เรียนรู้ร่วมกันและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสภาวิชาการโดย มีรองศาสตราจารย์ ชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน” ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ดร.วราภรณ์สีหนาท  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมบรรยาย ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการสรุปผลการจัดสัมมนาดังกล่าว โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้

๑. สรุปผลการสัมมนาสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖ Download เอกสาร

๒. เอกสารประกอบการสัมมนา

- การขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดย ร.ศ. ชวนี ทองโรจน์ Download เอกสาร

- บทบาทสภาวิชาการกับกรอบนโยบายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร Download เอกสาร

- แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๒๕๕๒ (TQF)” โดยนางสาวนิภาพรรณ แก่นคง Download เอกสาร

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชน” โดยดร.วราภรณ์ สีหนาท Download เอกสาร

- แนวทางและเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดย นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ Download เอกสาร

 

*************************************

 
 
 
 
Username *
Password *
 
 
  
วิทยาลัยชุมชน
    แม่ฮ่องสอน     แพร่
    ตาก     หนองบัวลำภู
    มุกดาหาร     พิจิตร
    ยโสธร     อุทัยธานี
    บุรีรัมย์     สระแก้ว
    สมุทรสาคร     ตราด
    ระนอง     พังงา
    สงขลา     สตูล
    ปัตตานี     ยะลา
    นราธิวาส  
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จุลสารวิทยาลัยชุมชน
เล่มที่ 12
เล่่มอื่นๆ
ข้อมูลสถิติ
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร อนุปริญญา ประจำปี 2555
  ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ (18.47)
  ทำงานแล้ว (55.47)
  กำลังศึกษาต่อ (7.13)
  ว่างงาน (18.93)
ข้อมูล ณ วันที่ 07 มกราคม 2557
ข้อมูลสถิติอื่นๆ
แม่ฮ่องสอน แพร่ ตาก อุทัยธานี พิจิตร หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร บุรีรัมย์ สระแก้ว สมุทรสาคร ตราด ระนอง พังงา สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6  โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
 
จำนวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์

Website counter