กองอำนวยการ
กองอำนวยการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณกลาง และงานช่วยอำนวยการ
  • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาสถาบัน และสภาวิชาการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งองค์คณะบุคคลและสนับสนุนกิจการของสภาสถาบัน สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัย
  • ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
  • ดำเนินการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดในทางเพ่ง งานคดีเพ่ง งานคดีอาญา งานคดีปกครอง และการดำเนินการทางวินัยและงานกฎหมายอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนวจหน้าที่ของสถาบัน
  • ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถาบันในรูปแบบต่าง ๆ
  • ควบคุม ดูแล ให้บริการยานพาหนะ บำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ จัดระบบการใช้ยานพาหนะ และควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสำนักงานสถาบันทั้งภายนอกและภายในให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างกองอำนวยการ

นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
 
นายสุชิน นาคเงิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ​
 
นางสาวธิรดา ศรีชวัญใจ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ​การ
นางสาวทิพาภรณ์ ด้วงเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิณีนารถ เงินมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
HaSaNa
นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
HaSaNa
นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน
นักประชาสัมพันธ์
นายสายฝน แสนมั่น
พนักงานธุรการ
 
นายเกรียงไกร บุญแก้วฟ้า
นักวิชาการศึกษา
Ldawaly
นางสาวลดาวัลย์ สีขมิ้น
พนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ
พนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
 
นางสาวกานดา อินสร
แม่บ้าน
Ldawaly
นายชาตรี ธรรมฐิติ
พนักงานขับรถยนต์
นายทรงพล กานต์กัมปนาท
พนักงานขับรถยนต์

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.