กองอำนวยการ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กองอำนวยการ

โครงสร้างกองอำนวยการ

นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธิรดา ศรีชวัญใจ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ​การ
นางสาวทิพาภรณ์ ด้วงเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิณีนารถ เงินมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมาวะดี ศรีพลอย
นักวิชาการศึกษา
นายสายฝน แสนมั่น
พนักงานธุรการ
นายกฤตวิทย์ จันทร
พนักงานปฏิบัติงานด้านธุรการ
นางสาวกานดา อินสร
แม่บ้าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณกลาง และงานช่วยอำนวยการ
 • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาสถาบัน และสภาวิชาการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งองค์คณะบุคคลและสนับสนุนกิจการของสภาสถาบัน สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัย
 • ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถาบันในรูปแบบต่าง ๆ
 • ควบคุม ดูแล ให้บริการยานพาหนะ บำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ จัดระบบการใช้ยานพาหนะ และควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสำนักงานสถาบันทั้งภายนอกและภายในให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างกองอำนวยการ(กลุ่มกฎหมาย)

-
-
นายสุชิน นาคเงิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายเกรียงไกร บุญแก้วฟ้า
นักวิชาการศึกษา
นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ
พนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
นายสดายุ ทองพรม
พนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ(กลุ่มกฎหมาย)

 • ดำเนินการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย และระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดในทางเพ่ง งานคดีเพ่ง งานคดีอาญา งานคดีปกครอง และการดำเนินการทางวินัยและงานกฎหมายอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนวจหน้าที่ของสถาบัน
 • ดำเนินการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการนำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินการเกี่ยวนิติกรรมสัญญาและงานเกี่ยวกับความรับผิดทางเพ่ง
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีเพ่ง และคดีอาญา
 • ดำเนินการทางวินัย การอุทรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.