กองอำนวยการ
กองอำนวยการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณกลาง และงานช่วยอำนวยการ
 • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาสถาบัน และสภาวิชาการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งองค์คณะบุคคลและสนับสนุนกิจการของสภาสถาบัน สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัย
 • ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
 • ดำเนินการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดในทางเพ่ง งานคดีเพ่ง งานคดีอาญา งานคดีปกครอง และการดำเนินการทางวินัยและงานกฎหมายอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนวจหน้าที่ของสถาบัน
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถาบันในรูปแบบต่าง ๆ
 • ควบคุม ดูแล ให้บริการยานพาหนะ บำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ จัดระบบการใช้ยานพาหนะ และควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสำนักงานสถาบันทั้งภายนอกและภายในให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างกองงานอำนวยการ

นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองอำนวยการ
 
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุธิมา เทียนงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวธิรดา ศรีชวัญใจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางสาวพัชรี กาทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวทิพาภรณ์ ด้วงเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิณีนารถ เงินมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
HaSaNa
นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน
นักประชาสัมพันธ์
นายสายฝน แสนมั่น
พนักงานธุรการ
นางสาวอรณี ปัจจัยโย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายจำรูญ เกตุยศ
พนักงานขับรถยนต์
นายจีระพงศ์ เกตุยศ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกานดา อินสร
แม่บ้าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ(กลุ่มกฎหมาย)

 • ดำเนินการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา,วิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการนำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและงานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีเพ่ง และคดีอาญา
 • ดำเนินการทางวินัย การอุทรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

โครงสร้างกองงานอำนวยการ(กลุ่มกฎหมาย)

นายสุชิน นาคเงิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเกรียงไกร บุญแก้วฟ้า
นักวิชาการศึกษา
scan0016
นางสาวลดาวัลย์ สีขมิ้น
พนักงานปฏบัติงานด้านกฎหมาย
 
นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ
พนักงานปฏบัติงานด้านกฎหมาย
scan0016
นายภูวนาถ ศรีสุข
พนักงานปฏบัติงานด้านกฎหมาย

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.