กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

7,221 Views |

โครงสร้างกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์
บุคลากรชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ
บุคลากรชำนาญการ
นายนำพล ปัญญาทิพย์
บุคลากรปฏิบัติการ
นางสาวทับทิม แตงเผือก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอุษณีย์ ปานน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวธนาภรณ์ ชวนรักษาสัตย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายจาตุรพัฒน์ มากรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนิตย์รดี ผกาแดง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำกลยุทธ์ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและปรับปรุงตำแหน่ง การประเมินสมรรถนะบุคลากร ขอกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน ของบุคลากรสถาบัน
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และดำเนินการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การพ้นทดลองปฏิบัติราชการ การรักษาราชการ การโอน การย้าย การขอช่วยปฏิบัติราชการ การลาศึกษาต่อ การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น การออกจากราชการ และการเกษียณอายุราชการของบุคลากรสถาบัน
 • ดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานทางวิชาการและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรของสถาบัน
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน หลักสูตรฝึกอบรม และดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสถาบันทุกประเภทด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับสายงานและระดับตำแหน่ง
 • บริหารจัดการ และดำเนินการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
 • จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำบัตรประจำตัว การรับรองเงินเดือน สวัสดิการเกื้อกูลและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรของสถาบัน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้ง 

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ

 

การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการสรรหา

 • กำหนดการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2562)
 • กำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2562)

2. ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง

 • สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
 • กำหนดบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2562)
 • กำหนดบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการทั่วไป (ดำเนินการภายในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562)

3. ด้านการพัฒนา

4. ด้านหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความเรียบร้อย
 • ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความเรียบร้อย

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 256
2