กองแผนงานและงบประมาณ
กองแผนงานและงบประมาณ
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หน่วยงานภายใน / กองแผนงานและงบประมาณ
745 Views |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์เป้าหมายการจัดการศึกษาและเป้าหมายการให้บริการของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล นโยบายของสภาสถาบัน และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และกรั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบัน
  • ประสาน และส่งเสริมให้วิทยาลัยจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามพันธกิจของสถาบันทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกส่วนราชการภายในสถาบัน
  • จัดทำระบบ หลักเกณฑ์ และจัดทำคำของประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรร และการบริหารงบประมาณของสถาบัน
  • พัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายงานประจำปีของสถาบัน
  • พัฒนาระบบ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนและสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบัน
  • เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถาบันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของสถาบัน ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสถาบัน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างกองงานและงบประมาณ

นางสาววนิดา สุภัทรกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองแผนงานและงบประมาณ
 
นางสาวทวนทัศน์ นิลคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอรุณี ไชยวงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวครองสิน มิตะทัง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสุพรรณิการ์ ปัตโชตะสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นางสาวลักขณา คมขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเกศินี เทศสถาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอัคราช คำทองสุข
เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.