กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หน่วยงานภายใน / กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
1,811 Views |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
  • สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
  • จัดระบบส่งเสริมกิจการและสวัสดิการนักศึกษา สิทธิประโยชน์ด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในวิทยาลัย
  • ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลระบบการจัดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ แก่นักศึกษาและผู้รับบริการของวิทยาลัย
  • ส่งเสริมระบบการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้รับบริการของสถาบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
  • จัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดตั้ง และบริหารจัดกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน
  • พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของสถาบัน
  • ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ในด้านการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของต่างประเทศ ตลอดจนการแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

Bunchob Saratapan2
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
 
Wachiraporn Suratanasakul2
นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพิทยา ทิพวัจนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายนาดิร โยธาสมุทร
นักวิชาการศึกษา
นายสุภาค ยิ้มอาจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนสิทธิ์ เข่งวา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
Narumon Chaiporn2
นางสาวนฤมล ไชยพร
พนักงานปฏิบัติงานด้านส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
นายรัตตกูล เจริญเส็ง
พนักงานปฏิบัติงานด้านดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.