อบรมการใช้งานเว็บไซต์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม

อบรมการใช้งานเว็บไซต์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

09 กันยายน 2559 10:29

อบรมการใช้งานเว็บไซต์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 ตึก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เวลา 09.00 - 12.00 น.

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.