การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

616 Views |

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2563

26 กุมภาพันธ์ 2563 13:52
การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร