การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

497 Views |

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2563

09 เมษายน 2563 15:50
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงทพมหานคร วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนตราด จังหวัดตราด และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส