การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

400 Views |

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2563

01 พฤษภาคม 2563 13:26
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงทพมหานคร