ศึกษาดูงาน การทำงานแบบบูรณาการและนวกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดราชการยุคใหม่
ปฏิทินกิจกรรม

ศึกษาดูงาน การทำงานแบบบูรณาการและนวกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดราชการยุคใหม่

14 กันยายน 2559 10:57

ศึกษาดูงาน การทำงานแบบบูรณาการและนวกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดราชการยุคใหม่ เชียงใหม่ วัน ที่ 16-25 กันยายน 2559

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.