รายนามคณะกรรมการ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

รายนามคณะกรรมการ

8,352 Views |
ดร.สิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการโดยตำแหน่ง
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ชุมพล พรประภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการโดยตำแหน่ง
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการโดยตำแหน่ง
ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการโดยตำแหน่ง
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนภาคเอกชน
นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนภาคเอกชน
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนผู้สอนประจำ
นายอัศวยุช เทศอาเส็น
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนผู้สอนประจำ
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน