สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่

1,932 Views |
-
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเทือง สมเพาะ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายเสรี ทรงศักดิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุวิทย์ รัชดาธนวัฒน์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสินีนาถ วิกรมประสิทธิ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายเกชา อินทโชติ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายประยุทธ ชาป่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระโกศัยเจติยารักษ์ เชิดชู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอดิศร ไชยบุญเรือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเสาวลักษณ์ วิสุทธิพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพวงทอง บุญชู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประทีป บินชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน