สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่
สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่
1,233 Views |
นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่
 
นายเทพ ถนอม
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางกชกร เกยงค์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายเกชา อินทโชติ
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายกิตฒิพันธ์ เอื้ออภิญญกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ เสาร์แดน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระโกศัยเจติยารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพวงทอง บุญชู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายพัลลภ ถนอมทรัพย์ทวี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.