สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
692 Views |
ร.ต.สมเดช อภิชยกุล
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
นายสวิง พิเคราะห์พูนสมบัติ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสุชาติ พัฒนศิษฏางกูร
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายพงศ์ธร บุศยรัตน์
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
 
นายกมล ภู่ประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจัตุพร บุญระดม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดำเนิน กาละดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายประทีป อินแสง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูสุจิณนันทกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.