สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
1,491 Views |
นายเสรี พิมพ์มาศ
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสุรวัฒน์ เลิศชัยพิทักษ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รศ.คมสัน อำนวยสิทธิ์
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นางอมรา ชัยพินิจ
ผู้แทนศิษย์เก่า
ดร.กมล ภู่ประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเผชิญ จิณสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายพงศ์กรณ์ สามัคคีนฤมิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูสิรินันทวิทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุชาติ พัฒนศิษฏางกูร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.