สภาวิทยาลัยชุมชนตาก
สภาวิทยาลัยชุมชนตาก
นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก
 
นายอวยพร บัวใบ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายกฤษณะ จันทร์อินทร์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายสมเกียรติ สว่างตระกูล
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
 
นายฉัฐพล เอื้อฉัตรเพชร
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายชาติชาย เตชกานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบัญญัติ พุ่มพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายปณิธิ ตั้งผาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิเชฐ บัญญัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสงกรานต์ ไมยวงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเจนวิทย์ ผาสุข
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.