สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
249 Views |
นายไพศาล นุ่มนาค
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 
นายแสณ เกิดฤทธิ์
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร เมฆไตรรัคน์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายสุรชาติ ศรีบุศกร
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายตระการ คุณาวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายสุกิจ พรธาดาวิทย์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายตระการ คุณาวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายสุธนต์ เทียนเฮง
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายเฮง เดียวสุรินทร์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายชัชณัฐ นาคไพจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเตือนใจ บุรพรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธวัชชัย รัตนพุก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายบรรเทิง ศรีนาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแสณ เกิดฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโสภณ มโนวชิรสรรค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.