สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
581 Views |
นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
ประธานกรรมการ สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
นายประเสริฐ ศิริ
รองประธานกรรมการ สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายไพโรจน์ จินดาวงษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายสุมิตร เขียวขจี
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายลภณวิช สาธราลัย
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายกิตติ โกสินสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฎฐ์ กิจปรีชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมบูรณ์ ชัชวาลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสมเสน่ห์ พ่วงพี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางกรรณิกา สุภาภา
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.