สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
1,270 Views |
นายขนบ พูลผล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายสว่าง แก้วเจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายกรีฑา ยกย่อง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายเกรียงชัย เลิศบุญนำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ชูศักดิ์ เอกเพชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิติกานต์ สายศิวานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายประเกียรติ ขุนพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิทธิพันธ์ เศรษฐยุกานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายปรารมณ์ นาคบำรุง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.