สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา

1,867 Views |
-
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสืบศักดิ์ จินดาพล
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายธราธิป ทองเจิม
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางดวงฤดี จิตร์จำนงค์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.หิรัญ ประสารการ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายกฤษ ศรีฟ้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปกรณ์ ตันสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประหยัด ช่อผกาพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมานิต วิมุตติสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายระเบียบ อนุศาสนนันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอนก จีระรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอโนทัย งานดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจำรัส ขนาดผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน