สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
1,213 Views |
นายประพันธ์ วงศ์พานิช
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
 
นายปกรณ์ ตันสกุล
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
 
นายรอชีดิน สมัยพิทักษ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสมพร โบบทอง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ประภา กาหยี
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นางกรรณิการ์ ปิ่นแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประหยัด ช่อผกาพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศกร เกตุประภากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวัฒนา จินดาพล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอนก จีวะรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมานิต วิมุตติสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.