สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
1,026 Views |
นายบุญเสริม ฤทธาภิรมย์
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางไพบูลย์ จันทร์ตรี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายอนุรักษ์ หงส์วรานนท์
กรรมการผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด
นายยอดชาย เกตุสุวรรณ์
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายอรุณ อุมาจิ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายวรัตน์ แสงเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวัฒนธรรม
นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนโยบายและแผนพัฒนาสังคม และชุมชนท้องถิ่นสตูล
นายอิบรอเหม อาดำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา
 
นายอดินันท์ ปากบารา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา
นายกฤษดา ศิธราชู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
นายป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการท่องเที่ยว
 
นายนำชัย กฤษณาสกุล
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.