สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
1,113 Views |
นายอุดม ธรรมเจริญ
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
รศ.บุญสม ศิริบำรุงสุข
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
นายอดิศร กลิ่นพิกุล
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายเกลี่ยเกียรติ แซ่แต้
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายจรินทร ปราชญ์เปรื่อง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายโกวิท แย้มกลิ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิบูลย์ บุญมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมเกียรติ พ่วงรอด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอนุกูล สนิทพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอับดุลมูเราะ มะนอ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิชาพร ชินประพัทธ์
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.