สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
1,802 Views |
นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสุนันทา เสรี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายจรัส เรืองแก้ว
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางภรณี เลื่องอรุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอาบีดีน มนูญทวี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอกสิทธิ์ ธารีลาภรักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวิชาพร ชินประพัทธ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.