สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
1,097 Views |
นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายนิมุ มะกาเจ
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรีไตรรัตน์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายมณัส ศุภชีวะกุล
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
 
นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายอดุลย์ ลาเต๊ะ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายซอและห์ ตาเละ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสมคิด ธรรมฤกษ์ฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาย เอี่ยวสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสังวรณ์ ยี่รัญศิริ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอับดุลการิม รามันห์สิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจรูญ พรหมสุขิวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.