สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1,082 Views |
นายเสรี พิมพ์มาศ
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
ผศ.ประทีป หมวกสกุล
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายศุภชัย รุ่งอาริยะทรัพย์
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายกิตติ หวังธรรมมั่ง
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นางกรรณิกา ดำรงวงศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสาวปริญดา พิมานแมน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีระ อัครมาส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรชิต ธารประสพ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ดาบตำรวจนริศ สายแก้ว
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายไสว ชินพงษ์
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.