รายนามคณะกรรมการ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

รายนามคณะกรรมการ

2,515 Views |
รศ.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
ประธานสภาวิชาการ
ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รศ.ไพโรจน์ สถิรยากร
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รศ.นินนาท โอฬารวรวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รศ.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
นายคมสัน คูสินทรัพย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
นางกรรณิกา สุภาภา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
นายโยธิน บุญเฉลย
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้สอนประจำ
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน