รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 
รศ.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
ประธานสภาวิชาการ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ศาสตราจารย์ สัญชัย จตุรสิทธา
ศ.สัญชัย จตุรสิทธา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ
รศ.นินนาท โอฬารวรวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ ประเสริฐศรี
รศ.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รศ.ไพโรจน์ สถิรยากร
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โปรไฟล์
นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
 
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
นางกรรณิกา สุภาภา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน
ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โปรไฟล์
นายโยธิน บุญเฉลย
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน
ผู้แทนผู้สอนประจำ
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เลขานุการ
ที่ผู้อำนวยการสถาบันมอบหมาย
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.