สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
222 Views |
นายจรูญ คำนวนตา
ประธานกรรมการ สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 
นายสุเทพ นุชทรวง
รองประธานกรรมการ สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 
ศ.เกียรติคุณ อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายปกรณ์ จีนาคำ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายจิระ พานิชยานนท์
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายภานุเดช ไชยสกูล
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางทิพย์รัตน์ ประทุมพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรอน ใจกันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนัส มณีธร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสถาพร กู้เกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางแสงดาว กู้เกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคมสัน คูสินทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.