สถาบันวิทยาลัยชุมชน Untitled Document
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สถาบันวิทยาลัยชุมชน
2,555 Views |
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
ที่ปรึกษาสำนักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นายประเสริฐ จริยานุกูล
ที่ปรึกษาสำนักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายพิเชษฐ ตรีพนากร
ที่ปรึกษาสำนักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
นายนำชัย กฤษณาสกุล
ที่ปรึกษาสำนักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กองอำนวยการ
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
นางชนิกา น้ำเพชร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กองคลังและบริหารสินทรัพย์
 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กองแผนงานและงบประมาณ
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการ
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.