สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายนำชัย กฤษณาสกุล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายประเสริฐ จริยานุกูล
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายพิเชษฐ ตรีพนากร
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองอำนวยการ
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
บุคลากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองแผนงานและงบประมาณ