ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
นายอารักษ์ อนุชปรีดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
นายสายศิลป์ สายืน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
-
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นายไพฑูรย์ ฟักเขียว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
-
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นายวิชาพร ชินประพัทธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
-
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
นายจำรัส ขนาดผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
นางกรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
นายประทีป บินชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
นายสุเมษ สายสูง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน