ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน Untitled Document
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
1,964 Views |
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
นายสุรเสน ทั่งทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
 
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายศศิพงษา จันทรสาขา
นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
นายสายศิลป์ สายืน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
นายปรารมณ์ นาคบำรุง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
นายโกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปโปรไฟล์ว่าง
นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
นายธวัชชัย จิตวารินทร์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
นางกรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
 
นายนิยม ชูชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.