ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน Untitled Document
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
688 Views |
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
นายสุรเสน ทั่งทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
นายณรงค์ สมบัติใหม่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปโปรไฟล์ว่าง
นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เจิมขุนทด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
นางกรรณิกา สุภาภา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
นายโกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 
นายปรีชา หนูน้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นายจรูญ พรหมสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
 
นายวิชาพร ชินประพัทธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
นางเกษร ปะลาวัน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
นายมานิต วิมุตติสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
 
นายนิยม ชูชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นายอนุชา มูลมัย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.