​งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนตราด จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว การสื่อความหมายท้องถิ่น การสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชน จากอาหารชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

251 Views |

​งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนตราด จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว การสื่อความหมายท้องถิ่น การสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชน จากอาหารชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม

19 กรกฎาคม 2564 20:13
   ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2564 งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร หัวหน้างานทำนุบำรุงฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดทำ“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว การสื่อความหมายท้องถิ่น การสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชนจากอาหารชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม ” ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ชอง กะซอง และซัมเร จังหวัดตราด ณ ชุมชนบ้านหนองไม้หอม ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ พัฒนาศักยภาพชุมชนในการเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น และการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชนจากอาหารชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสิทธิโชค ศรีโช และนางสาวพรพิมล มิ่งมิตรมี เป็นวิทยากร ผลจากการดำเนินการทำให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ รูปแบบการสร้างเรื่องราวที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเตรียมการเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต