​วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลคลองใหญ่ การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่น และการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชน จากอาหาร 4 วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

292 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลคลองใหญ่ การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่น และการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชน จากอาหาร 4 วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม”

19 กรกฎาคม 2564 20:20
   ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่คลองใหญ่ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดทำ“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลคลองใหญ่ การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่น และการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชนจากอาหาร 4 วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการบนฐานทุนทรัพยากรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลคลองใหญ่แบบมีส่วนร่วม โดยการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน พัฒนาศักยภาพชุมชนในการเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น และสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชนจากอาหาร 4 วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวพรพิมล มิ่งมิตรมี วิทยากรจากสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนายสิทธิโชค ศรีโช นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่และร่วมกันออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว ทำให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยว 4 วัฒนธรรม จำนวน 2 โปรแกรม และได้พัฒนาเรื่องเล่าจากพื้นที่ที่นำเสนออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ โดยมุ่งเน้นวัฒนธรรมด้านอาหาร 4 ชาติผ่านทางนักสื่อความหมาย เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป