​วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ หารือพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตรเกษตรอินทรีย์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

285 Views |

​วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ หารือพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตรเกษตรอินทรีย์

23 กรกฎาคม 2564 22:43
   วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ (วชช.บุรีรัมย์) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำพล สินธุรัตน์ อนุกรรมการวิชาการวชช.บุรีรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สำราญรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, นายไพรัตน์ ชื่นศรี ปราชญ์เกษตร ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์, นายไพรัตน์ ลุนพงษ์ และนายอภิศักดิ์ เขียวรัมย์ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมตลาดนัดสีเขียวจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัดกิจกรรมวิพากย์หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของผู้เรียน และรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
   จากการหารือที่ประชุมได้เสนอเพิ่มรายวิชาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำเพื่อเกษตรอินทรีย์ เข้าไปในวิชาแกนหลัก ซึ่งร่างเดิมมีวิชามาตรฐานเกษตรอินทรีย์, วิชาการจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบอัจฉริยะ, วิชาการจัดการศัตรูพืชในเกษตรอินทรีย์, วิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ และวิชาพลังแผ่นดินอยู่ นอกจากนี้ยังมีรายวิชาเลือกมากมายที่ที่ประชุมเห็นชอบว่ามีประโยชน์ต่อผู้เรียน เช่น การผลิตข้าวอินทรีย์, พืชสมุนไพรอินทรีย์, การผลิตสัตว์เศรษฐกิจอินทรีย์ และการผลิตไม้ดอกไม้ประดับอินทรีย์ เป็นต้น
   ทั้งนี้นายไพรัตน์ ชื่นศรี เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่าควรพัฒนารายวิชาเกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรต้านโควิด-19 ด้วย เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เชื่อมั่นว่าหากพัฒนารายวิชาต่างๆ สำเร็จ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก อีกทั้งวิทยาลัยยังสามารถเปิดบริการสอนได้ทั้งในรูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรสัมฤทธิบัตรควบคู่กันไป