​“พัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล Digital People Transformation สำหรับผู้สอนวิทยาลัยชุมชมประจำปี 2564” (วันที่ 2) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

346 Views |

​“พัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล Digital People Transformation สำหรับผู้สอนวิทยาลัยชุมชมประจำปี 2564” (วันที่ 2)

26 กรกฎาคม 2564 19:53
   วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันที่ 2 ของ โครงการ “พัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล Digital People Transformation สำหรับผู้สอนวิทยาลัยชุมชมประจำปี 2564” ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เรื่องราวทั้งศาสตร์และศิลป์ของการผลิตสื่อ
   จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การผลิตสื่อ ทั้งเรื่องการจัดแสง สี เสียง องค์ประกอบภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 335 คน ได้ลงมือปฏิบัติจริงและจะร่วมกันนำเสนอผลงานบนแพลตฟอร์ม https://narhu.net/club
   การอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการครั้งนี้นำไปสู่การปรับเปลี่ยน Digital People Tranformation เป็นการตอบสนองต่อนโยบายการยกระดับคนในชุมชนให้เข้าถึงดิจิทัล โดยเริ่มปรับองคาพยพภายในองค์กรจากผู้สอน บุคลากร และผู้บริหาร ใหเร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนด้วยการให้ชุมชนได้รู้จักการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ต่อไป