วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ กิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม วันที่ 9 - 13 เมษายน 2561 ณ วัดพระโพธิ์สัตวธรรม ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ กิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม วันที่ 9 - 13 เมษายน 2561 ณ วัดพระโพธิ์สัตวธรรม ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

10 เมษายน 2561 15:05

   วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน ลงพื้นที่จัดโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ กิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
   รุ่น 2/2561 ระหว่างวันที่ 9 - 13 เมษายน 2561 ณ วัดพระโพธิ์สัตวธรรม ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายนัฐพล บูรณรักษ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิชาชีพการทำขนมให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.