การนำเสนอผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

154 Views |

การนำเสนอผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

25 พฤศจิกายน 2564 16:46
   วันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2564 ผู้รับผิดชอบและน้องๆจ้างงาน ทั้ง 61 ตำบล นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) : ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) มีการจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)
   และมีนายนำชัย กฤษณาสกุล  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยุชมชน รศ.สิตา ทิศาดลดิลก รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นางสาววินิดา สุภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด คุณสุธิมาเทียนงาม จากสถาบันวิทยาลัยุชมชน คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคล จาก สป.อว. คุณกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้แทนจาก สป.อว. ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อให้ตอบโจทย์แนวทางแก้ปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และเติมเต็มการดำเนินงาน U2T ในระยะต่อไป