​วิทยาลัยชุมชนสตูล รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

82 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูล รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

29 พฤศจิกายน 2564 14:27
   นายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล และ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์พิเศษ นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ กรรมการ และอาจารย์ศุภชัย ดำคำ กรรมการ เพื่อมาให้คำแนะนำแนวทางปฎิบัติที่ทำให้เกิดคุณภาพยิ่งขึ้น และชื่นชมความสำเร็จของระบบและกลไกในการ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้มั่นใจว่าวิทยาลัยชุมชนสตูลสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
   ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนสตูล คะแนนภาพรวมเท่ากับ 4.89 อยู่ในระดับ ดีมาก