​กิจกรรมพัฒนาทักษะการดำน้ำของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ปี 2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

81 Views |

​กิจกรรมพัฒนาทักษะการดำน้ำของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ปี 2563

29 พฤศจิกายน 2564 14:33
   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้นางเกษร ปะลาวัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล นางนงนุช ถวิลวรรณ์ หัวหน้าสำนักวิชาการ และนางสาวธนันปภัค มรรคาเขต ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำน้ำของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ปี 2563 ภายใต้โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ เกาะบูโหลน จังหวัดสตูล โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 33 คน ในการดำเนินการครั้งนี้นางเกษร ปะลาวัน ได้ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกปฎิบัติดำน้ำ และมอบหมายให้นางสาวธนันปภัค มรรคาเขต เดินทางไปพร้อมกับนักศึกษา โดยมี ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง และคณะเป็นวิทยากร
   จากผลการดำเนินกิจกรรมทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติในการใช้ทักษะดำน้ำได้เป็นอย่างดี