​สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

144 Views |

​สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

29 พฤศจิกายน 2564 15:45
   นายยุทธนา  พรหมณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยุชมชนนราธิวาส ในฐานะผู้แทนของสถาบันวิทยาลัยุชมชน และนายอิบรอเฮม แวหะมะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์น แอร์พอร์ท จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมหารือในการขับเคลื่อนงานโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณภายใต้ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการจัดเวทีประชาคมขององค์การภาคประชาสังคม และจัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนปฏิบัติการ “วิถีไทยจังหวัดชายแดนใต้” เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้