วิทยาลัยชุมชนสตูล เร่งแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านงานบริการและช่วยยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ สตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล เร่งแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านงานบริการและช่วยยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ สตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล

29 มิถุนายน 2561 14:54

   ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561 นำโดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ สตูล ต.ปาน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมีนางสาวภูญดา เพชรรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ และเห็นความสำคัญเป็นจำนวนมาก และได้เชิญวิทยากรและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยชุมชนต่าง ๆ ตลอดถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นต้น มาร่วมพัฒนามาตรฐานและจัดทำเครื่องมือวัดเพื่อรับรองมาตรฐานการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อยกระดับศักยภาพในการบริการด้านการท่องเที่ยวของสตูล อีกทั้งเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของสตูลอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.