วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนพังงา วันที่ 24 และ 26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนพังงา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนพังงา วันที่ 24 และ 26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนพังงา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา

02 สิงหาคม 2561 16:52

 

   เมื่อวันที่ 24 และ 26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดกิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนพังงา" ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยชุมขนพังงา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว แบ่งเป็น 
- การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนพังงา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนพังงา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.