วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระเพื่อนพระแพง วิทยาลัยชุมชนแพร่ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระเพื่อนพระแพง วิทยาลัยชุมชนแพร่

06 สิงหาคม 2561 14:49

    ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา โดยมีคุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ พร้อมแนะแนวทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ให้แก่นักศึกษาใหม่  และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เรียนวิทยาลัยชุมชนอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ โดยท่านผู้อำนวยการอุบลศักดิ์   ขีดสร้อย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และมีการชี้แจงการให้บริการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย งานทะเบียนและวัดผล  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด และงานกิจการนักศึกษา และผู้ฝึกอบรม และกิจกรรมในช่วงบ่ายของประกอบด้วย การรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์ ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

   ในปีการศึกษา 2561 นี้ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดสอนใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าสมัครเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 180 คน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.