วิทยาลัยชุมชนสตูล สนองนโยบาย สกอ. จัดกิจกรรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESGO Global Geopark) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล สนองนโยบาย สกอ. จัดกิจกรรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESGO Global Geopark) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล

06 สิงหาคม 2561 15:35

   ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และคณะทำงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมจัดกิจกรรมค่ายมัคคุเทศก์น้อย โดยในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านปากบาราและโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า รวมทั้งสิ้น 178 คน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยวิทยาลัยชุมชนสตูล และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยง ในกิจกรรมครั้งนี้ นายสะอาด อุสมา รอง ผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
   การจัดกิจกรรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์น้อย แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESGO Global Geopark ) ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การป้องกัน การรับมือและการแก้ปัญหาเมื่อประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นกิจกรรมจากประสบการณ์ตรง ในรูปแบบของค่ายฝึกอบรม ที่เน้นการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม ฝึกกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม-จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานธรณีโลกสตูลและคณะครูจากทั้ง 2 โรงเรียน ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.