วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน “หลักสูตรซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ” ระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน “หลักสูตรซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ” ระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา

06 สิงหาคม 2561 16:08

   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน “หลักสูตรซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ” ระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส โดยได้รับเกียติจาก นายธีระ อัครมาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ นายสมเกียรติ  เจษฎารมย์ นักวิชาพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือให้ผู้เข้าการฝึกมีความพร้อมก่อนทำงานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับและกำลังศึกษาอยู่ในระดับ โดยมีระยะเวลาการฝึก จำนวน 60 ชั่วโมง จึงเป็นที่มาของการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อตกลงได้กล่าวถึงการร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาฝีมือให้มีทักษะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศให้แก่กลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสและผู้สนใจทั่วไป และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิชาการ สถานที่ฝึกอบรม วิทยากร รวมทั้งบุคลากรระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25นราธิวาสกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   หลักสูตรซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศจะเปิดสอนในเดือนสิงหาคมนี้โดยผู้เข้าอบรมกลุ่มแรกเป็นน้อง ๆ จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะใช้สถานที่ห้องฝึกปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.