วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยเน้น “วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม” วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยเน้น “วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม” วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

06 สิงหาคม 2561 16:22

   ในระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานำโดยนายวรรัตน์  แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล พบปะนักศึกษาเข้าใหม่โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา(ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) ซึ่งผู้อำนวยการได้เน้นย้ำเกี่ยวกับ “วิทยาลัยชุมชนสตูล : วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและแนวปฏิบัติในระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.วราห์ บุญพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บรรยายเรื่องกฏหมายน่ารู้สำหรับวัยรุ่น ทำให้นักศึกษาใหม่ที่ผ่านกิจกรรมดังกล่าวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายน่ารู้สำหรับวัยรุ่น และระเบียบต่างๆ ของการเรียนการสอนในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน และมีความพึงพอใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.