วิทยาลัยชุมชนสตูล สร้างอาชีพให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยแบรนด์ “ดาหลาปาเต๊ะ" วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล สร้างอาชีพให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยแบรนด์ “ดาหลาปาเต๊ะ" วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล

07 สิงหาคม 2561 10:03

   ในวันที่ 31 กรกฎาคม  2561 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และมอบได้วุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านฝึกอบรมการยกระดับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และสรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการโดยอาจารย์นงนุช ถวิลวรรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มผู้ฝึกอบรมได้แก่ กลุ่มแม่บ้านกุบังปะโหลด อ.ควนโดน และกลุ่มแม่บ้านแป-ระใต้ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดย นางรอเบียะ หมันเส็น เป็นวิทยากรผู้สอน ทำให้ตอนนี้ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ดาหลาปาเต๊ะ" ทะลุเป้าหลักแสน และจากการสอบถามข้อมูลของผู้ผ่านการฝึกอบรมทราบว่ากลุ่มแม่บ้านบางรายได้ทำเป็นอาชีพหลักแล้ว โดยมีรายได้นับหมื่นกว่าบาทต่อเดือน ทำให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้กล่าวขอบคุณวิทยาลัยชุมชนสตูลที่เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความแข้มแข็งให้ชุมชนของตน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.