วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดกิจกรรมภายใต้โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นพี่เลี้ยง วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดกิจกรรมภายใต้โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นพี่เลี้ยง วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

08 สิงหาคม 2561 09:54

   ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561  โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.มาณี ฉัตรไชยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมคณะครู ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของครูในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจัดทำฐานข้อมูลในโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นพี่เลี้ยง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยมีผู้บริหาร ครูเข้าร่วมประมาณ 150 คน จากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่ามีความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.