วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม1กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม1กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

14 สิงหาคม 2561 14:13

   วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เพื่อความร่วมมือในด้านการผลิตนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการวิจัยอละพัฒนาองค์กรความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุม1กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก วันที่ 25 มิถุนายน 2561

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.