วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29 สิงหาคม 2561 16:17

   ในวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่(TCDC) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล นำนวัตกรรมการออกแบบจากกิจกรรมพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ต่อยอดงานหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของชุมชนในจังหวัดแพร่ ให้ตอบความต้องการใช้งานของผู้สูงอายุ จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ กระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงาน ซึ่งมีศักยภาพและได้รับมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง ตั้งแต่เรื่องงานออกแบบ วัตถุดิบทางธรรมชาติในท้องถิ่น คุณภาพสินค้า และฝีมือการผลิต รวมทั้งยังมีการพัฒนาสินค้าที่รองรับความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี ซึ่งนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ในงานการประชุมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยนายพงศธร  กันทะวงศ์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแพร่  ได้เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
  ในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.